Εμπορικό Δίκαιο

Η βιωσιμότητα και η επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης κρίνεται από πολλούς παράγοντες κομβικής σημασίας, όπως το σωστό νομικό υπόβαθρο και η επιλογή του κατάλληλου εταιρικού τύπου (ΙΚΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ κτλ).

Η ευθύνη που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν οι εταίροι/μέτοχοι για τα εταιρικά χρέη, η φορολογική αντιμετώπιση, τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, είναι κάποιοι μόνο από τους παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν την επιλογή του εταιρικού τύπου. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερα δημοφιλής είναι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία  (ΙΚΕ) η οποία μπορεί να ιδρυθεί με κεφάλαιο από  1Ετυρώ

Το γραφείο αναλαμβάνει τη σύσταση ή λύση εταιριών καθώς και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της (τροποποιήσεις του καταστατικού, είσοδος/έξοδος μελών και εταίρων, γενικές συνελεύσεις κτλ.)

Παράλληλα, παρακολουθούμε την πορεία της εταιρίας καθώς και των απαιτήσεων της από ακάλυπτες επιταγές, τιμολόγια, συναλλαγματικές κτλ.

Στόχος του γραφείου μας είναι η ολιστική αντιμετώπιση της εταιρίας όχι μόνο από νομική άποψη αλλά από λογιστική και marketing, μέσω του δικτύου συνεργατών μας, μπορώντας έτσι να σταθούμε αρωγοί σε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα.

Συνοπτικά αναλαμβάνουμε:

  • Σύσταση – Λύση εταιριών
  • Διαχείριση ΙΚΕ
  • Παρακολούθηση της εταιρίας (καταστατικό, τροποποιήσεις κτλ)
  • Επίλυση υποθέσεων ακάλυπτων επιταγών, τιμολογίων και συναλλαγματικών
  • Λογιστική υποστήριξη & marketing
  • Έλεγχος πωλήσεων

Back to Top ↑